تاريخ : پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴ | 12:21 | نویسنده : خانم داسکینی
سال دوم:

فصل1و2:فاقد سوال

فصل3:چهار سوال-حضور در 8 درصد سوالات

فصل4:سه سوال-حضور در 6 درصد سوالات

فصل5:دو سوال-حضور در4 درصد سوالات

فصل 6:هشت سوال-حضور در 16 درصد سوالات

فصل7:دو سوال-حضور در 4 درصد سوالات

فصل8:سه سوال-حضور در 6 درصد سوالات

سال سوم:

فصل1:دو سوال-حضور در 4 درصد از سوالات

فصل2:چهار سوال-حضور در 8 درصد سوالات

فصل3:فاقد سوال

فصل4:یک سوال-حضور در 2 درصد از سوالات

فصل5:یک سوال-حضور در 2 درصد سوالات

فصل6:دو سوال-حضور در 4 درصد سوالات

فصل7:یک سوال-حضور در 2 درصد سوالات

فصل8:سه سوال-حضور در 6 درصد سوالات

فصل9:دو سوال-حضور در 4 درصد سوالات

فصل10:سه سوال-حضور در 6 درصد سوالات

فصل11:چهار سوال-حضور در 8 درصد سوالات

سال چهارم:

فصل1:دو سوال-حضور در 4 درصد سوالات

فصول2و3و4:فاقد سوال

فصل5:پنج سوال-حضور در 10 درصد سوالات

فصل6:یک سوال:حضور در 2 درصد سوالات

فصل7:دو سوال-حضور در 4 درصد سوالات

فصل8:هفت سوال-حضور در 14 درصد سوالات

فصل9:دو سوال-حضور در 4 درصد سوالات

فصل10:دو سوال-حضور در 4 درصد سوالات

فصل11:دو سوال-حضور در 4 درصد سوالات
.: :.